Ekonomi

Borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi (3)

Ar-Ge ve tasarım merkezleri hariç, teşvik kapsamında çalışılabilecek süreler için Cumhurbaşkanına verilen yüzde 75’e kadar artırma yetkisi yüzde 100’e çıkarıldı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 31 Aralık 2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapım işi birlikte ihale edilecek. konut ve konut ile birlikte veya daha önce ihalesi yapılmış ancak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, Cumhurbaşkanlığı ile müteahhitler arasında alınan ihale kararları ve akdedilen sözleşmeler, yapılacak ihalelerde damga vergisinden istisna edilecek. ihale (teklif verme) tarihi geçmemiş olan.

Harçlar Kanunu’nda yapılan düzenleme ile satışa konu taşınmazların ortaklıktan ayrılarak edinimleri sırasında ve iktisaplarında, bölünme ve katma değer farkı gözetmeksizin her bir bölücüden ve faz alanından birer kez olmak üzere asgari maktu harç tutarı alınacaktır. satın almaların sayısı.

Karayolları Trafik Kanunu’na eklenen süreksizlik unsuru ve sürücülere uygulanan trafik idari para cezaları ile etkin ceza puanları silinecek ve bu durum ceza puanı hesabında dikkate alınmayacak.

Geçici olarak geri alınan ve ilgili kişiye teslim edilmeyen sürücü belgelerinin süreksiz geri çağırma işlemleri pasif hale getirilerek ilgili kişinin başvurusu üzerine iade edilecek ve bu durum müteakip tazmin süreci hesaplamalarında dikkate alınmayacaktır. .

Alkol ve uyuşturucu madde ile araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet vermek bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Hareketsiz durdurma süreleri ve ceza puanları, bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten önceki tüm adli ve idari işler bakımından ilgiliye herhangi bir hak veya istisna sağlamaz ve uygulanan trafik idari para cezalarını ortadan kaldırmaz.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenleme ile boru hatları veya elektrikle taşınan eşyanın ithalatına ilişkin olarak ithalatın yapıldığı vergilendirme döneminin katma değer vergisi beyannamesinin verilme süresinin sonuna kadar ödenen katma değer vergisi, teller ve sürekli bir akış halinde, ithalat döneminde indirime tabi tutulabilir.

Sporcuların ücret ödemelerinden kesilen gelir vergileri

Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu’nda “Amatör sporların desteklenmesi ve altyapı sporları eğitim tesisleri” başlığı altında düzenleme yapılmıştır.

Buna göre spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından sporculara yapılan bedel ödemelerinden kesilen gelir vergisi; yasal süresi içinde ilgili vergi dairesine beyan edilip vadesinde ödenmesi şartıyla, vergi dairesi tarafından ilgili kulüp ve şirketler tarafından açılan özel hesaplara aktarılır.

Kanun, özel hesaba alınan meblağların hangi harcamalarda kullanılacağını ve harcamaların sonunu belirler.

Düzenleme ile özel hesaba aktarılan fiyatlar; Amatör spor faaliyetleri ile futbol kulüpleri ve futbol sporları anonim şirketlerinin altyapıları da dahil olmak üzere altyapı sporları eğitim tesislerinde spor faaliyetinde bulunan sporculara, antrenörlerine ve diğer spor personeline yapılan ödemelerde kullanılabilir. Bu tutarlar, bu kapsamdaki sporcu, antrenör ve diğer spor personelinin iaşe, barınma, yol, sağlık, eğitim ve öğretim giderleri ile hazırlık kampları, karşılaşma, araç-gereç, federasyon vizesi, lisans, kayıt ve katılım giderlerini kapsar. amatör ve altyapı faaliyetlerinde. Harcamalar için de kullanılabilir.

Yönetmelik ile özel hesaba aktarılan tutarlar, amatör spor faaliyetleri, kurulan veya kurulacak spor eğitim tesisleri ile futbol kulüpleri ve futbol sporları anonim şirketlerinin sporcuların eğitim ve öğretimine yönelik altyapıları da dahil olmak üzere kullanılabilecek.

Özel hesaba aktarılan bedeller, bu tesislerde görevli işçilerin bedelleri de dahil olmak üzere altyapı spor eğitim tesislerinin inşası ile bu tesislerin işletilmesi ve bakımı için yapılan harcamalar için de kullanılabilir.

Kanunla, spor kulüpleri ve bu spor kulübünün iştiraki veya iştiraki olarak kurulan spor anonim şirketleri, spor kulüplerine ve spora iade edilebilecek bedellerden aynı amaçla harcanmak üzere kendi yollarıyla devredebilecekler. anonim şirketler ve özel hesaba alınır ve harcanamaz. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından iade alınmadan önce yapılan harcamalar, daha sonra özel hesaba aktarılan tutarlardan karşılanabilir.

Özel hesaba aktarılan tutarlar ile bu fiyatlar üzerinden yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, tüketim, indirim veya gider olarak dikkate alınamaz.

Özel hesaptan amaç dışı kullanılan vergi iadeleri, amaçsız kullanıldıkları vergilendirme dönemi için gelir vergisi olarak özel hesap açan mükellef adına mahsup edilecek ve temerrüt faizi hesaplanacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanı, iade edilecek tutarları yüzde 50’ye kadar indirip yasal düzeye getirme yetkisine sahip olacak.

Özel hesabın oluşturulması, yönetimi, bu hesaba aktarılan fiyatların kullanımı ve kontrolü ile bu hususun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Gençlik ve Spor Bakanlığı.

Bu unsurda yapılan düzenleme, kanunun yayımını izleyen ay başında yürürlüğe girecek.

Başkanın teşvikleri artırma yetkisi

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yapılan düzenleme ile teknoloji geliştirme bölgesi dışında teşvik kapsamında çalışılabilecek süreler için Cumhurbaşkanına verilen yüzde 75’e kadar artırma yetkisi, Yüzde 100. Cumhurbaşkanına verilen yetkinin meslek kümelerine göre kullanılması mümkündür.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle; Kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen menfaatlerine ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının istisna edilmeyen kurum faizinden indirilmesi kabul edilmeyecektir. Bu Kanun kapsamında yapılan dönem işlemlerinden sonra yapılanlar da dahil olmak üzere katılma paylarının alımına ilişkin finansman giderleri ortaklık payından düşülebilir.

Bu Yönetmelik, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Sigortacılık Kanununda yapılan değişiklikle zararın giderilmesi ve tazminatın ödenmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca usulü ve aslı belirlenen kısımlar, belgelendirme, takip ve kontrol esaslarına uygun olarak, ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından usul ve esasları belirlenen yeniden kullanılabilir bölümlerdir. Kullanım şekli ve asılları Sigorta ve Bireysel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenir. Motorlu taşıtlarda garantinin korunmasına ilişkin ilgili mevzuat kararları gizli kalacaktır.

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da yapılan düzenleme ile Ar-Ge ve tasarım merkezleri hariç teşvik kapsamında çalışılabilecek süreler için Cumhurbaşkanının yüzde 75’e kadar artırma yetkisi artırıldı. Yüzde 100.

Cumhurbaşkanına verilen yetkinin meslek kümelerine göre kullanılması mümkündür.

14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmiyedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda da düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre, tüzel kişiliği kaldırılan köylerde Emlak Vergisi Kanununa göre tahsil edilecek emlak vergisi ile Belediye Gelirleri Kanununa göre alınması gereken vergi, harç ve katılma paylarının tahsil edilmeme süresi, Gelir Vergisi Kanunu hükümlerinin geçerli olduğu süre ve bu yerlerdeki içme ve kullanma suyu ücreti en düşük olanlardır. Tüzel kişilikleri kaldırılarak tek mahalleye dönüşen beldelerde içme ve kullanma suyu için alınacak bedel ile yüzde 25’i geçmeyecek şekilde düşük tarifenin belirlenmesine ilişkin kararın süresi Mevcut en düşük tarifenin yüzde 50’si, 31 Aralık 2025’e kadar uzatıldı.

Bu Yönetmelik, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenleme ile, katılma payı ve pay alımı için yapılan ve bölüm sonrası döneme isabet eden finansman giderlerinin, sonradan devreye giren kurum tarafından iskonto edilebileceğine açıklık getirilmiştir.

Bu kapsamda önceki dönemlerde finansman giderlerini mahsup eden mükelleflerin herhangi bir inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmaması sağlanmakta ve uygulamada uyuşmazlıkların sona erdirilmesi amaçlanmaktadır.

Kanuna göre, anılan unsurda belirtilen asılları çerçevesinde indirime tabi tutulan katma değer vergilerine ilişkin vergi incelemeleri veya tarhiyatları, konunun yürürlük tarihinden önceki dönemlerde de mükellefler tarafından yapılmıştır. , boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan, sürekli akış halinde olan malları ithal eden mükelleflere ait. Tarhiyat yapılmayacak, vergi cezası uygulanmayacak, varsa açılan davalardan feragat edilmek kaydıyla geçmiş tarhiyat ve cezalardan feragat edilecek, tahakkuk eden tutarlar iptal edilecek ve tahsil edilen tutarlar iade edilmeyecektir. .

Tütün üreticilerine ÖTV desteği

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 31 Aralık 2024 tarihine kadar, Türkiye’de tütün üreticileri kooperatifleri tarafından üretilen “tek bir tütün çeşidinden üretilen sarmaşık kıyılmış tütün ürünü” niteliğindeki ürünlerin tesliminde yüzde 50 indirimli olarak uygulanacak. deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen iller.

(Bitti)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort